turn off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turn off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turn off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turn off.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • turn off

  make a turn

  turn off at the parking area

  cause to feel intense dislike or distaste

  Synonyms: put off

  Similar:

  switch off: cause to stop operating by disengaging a switch

  Turn off the stereo, please

  cut the engine

  turn out the lights

  Synonyms: cut, turn out

  Antonyms: switch on

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).