turnings nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turnings nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turnings giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turnings.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • turnings

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phoi tiện