turnspit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turnspit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turnspit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turnspit.

Từ điển Anh Việt

  • turnspit

    * danh từ

    người quay xiên nướng thịt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • turnspit

    a roasting spit that can be turned