turned-on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turned-on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turned-on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turned-on.

Từ điển Anh Việt

  • turned-on

    * tính từ

    (thông tục) thích cái mới hộp mốt