turnover nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turnover nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turnover giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turnover.

Từ điển Anh Việt

 • turnover

  /'tə:n,ouvə/

  * danh từ

  sự đổ lật (xe)

  doanh thu

  sự luận chuyển vốn; vốn luân chuyển

  a quick turnover: một sự luân chuyển vốn nhanh

  số lượng công nhân thay thế (những người thôi việc trong một thời gian nhất định)

  bài báo lấn sang trang

  bánh xèo, bánh kẹp

 • Turnover

  (Econ) Doanh thu, kim ngạch.

  + Xem TOTAL REVENUE.

 • turnover

  vòng quay, sự tròn xoay

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • turnover

  * kinh tế

  điều chỉnh (nhân viên)

  doanh số

  doanh thu

  lượng giao dịch

  lưu động

  mức chu chuyển (hàng tồn trữ)

  mức tiêu thụ

  vòng luân chuyển

  ttck:

  luân chuyển, doanh số, tốc độ thay thế công nhân

  * kỹ thuật

  doanh thu

  sự luân chuyển

  vốn luân chuyển

  hóa học & vật liệu:

  sự lật đổ (xe) doanh thu

  vốn luân chuyển (kinh doanh)

  xây dựng:

  sự lật ngược

  sự luân chuyển vốn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • turnover

  a dish made by folding a piece of pastry over a filling

  Similar:

  employee turnover: the ratio of the number of workers that had to be replaced in a given time period to the average number of workers

  Synonyms: turnover rate

  dollar volume: the volume measured in dollars

  the store's dollar volume continues to rise

  upset: the act of upsetting something

  he was badly bruised by the upset of his sled at a high speed

  Synonyms: overturn