turnover of goods in process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turnover of goods in process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turnover of goods in process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turnover of goods in process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • turnover of goods in process

    * kinh tế

    chu chuyển của sản phẩm đang chế tạo