turn-about nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turn-about nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turn-about giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turn-about.

Từ điển Anh Việt

  • turn-about

    * danh từ

    sự xoay sang hướng khác, sự xoay ngược lại