trim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trim.

Từ điển Anh Việt

 • trim

  /trim/

  * danh từ

  sự ngăn nắp, sự gọn gàng

  everything is in perfect trim: mọi thứ đều đâu vào đấy, mọi thứ đều ngắn nắp gọn gàng

  trạng thái sẵn sàng

  to be in fighting trim: sẵn sàng chiến đấu

  y phục, cách ăn mặc

  in travelling trim: ăn mặc theo lối đi du lịch

  (hàng hải) sự xoay (buồm) theo đúng hướng gió

  to be in [good] trim

  (thể dục,thể thao) sung sức

  (hàng hải) sắp xếp đâu vào đấy (tàu)

  to be out of trim

  (thể dục,thể thao) không sung sức, không sẵn sàng

  (hàng hải) chưa sắp xếp đâu vào đấy (tàu)

  * tính từ

  ngăn nắp, gọn gàng, chỉnh tề

  a trim room: căn phòng ngăn nắp

  a trim girl: cô gái ăn mặc gọn gàng

  * ngoại động từ

  sắp xếp, thu dọn, sắp đặt cho ngăn nắp thứ tự

  sửa, gạt (bấc đèn); cời (tro để khêu ngọn lửa); cắt, hớt, tỉa (tóc, râu); xén, tỉa (cành lá...); bào, đẽo (gỗ)...

  tô điểm, trang sức, trang điểm

  to trim a dress with lace: điểm thêm dải đăng ten vào cái áo

  (hàng hải) cân bằng trọng tải (của tàu); xoay (buồm) theo hướng gió

  (thông tục) mắng mỏ, sửa cho một trận

  * nội động từ

  lựa chiều, nước đôi không đứng hẳn về phía bên nào; tìm cách chiếu lòng cả đôi bên

  to trim away (off)

  cắt, xén, tỉa, gọt bớt (những phần thừa...)

  to trim up

  sửa sang quần áo cho gọn gàng; ăn mặc gọn gàng diêm dúa

 • trim

  (cơ học) độ chênh, góc chênh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • trim

  * kinh tế

  cắt bớt

  san hàng

  sắp xếp lại hàng hóa trong tàu

  sắp xếp lại hàng hóa trong tàu, san hàng, cắt bớt

  sự chênh lệch giữa mớn nước mũi và lái

  * kỹ thuật

  chặt, cắt, xén

  dầm

  độ chênh

  độ mớn nước (của tàu)

  góc chênh

  hoàn thiện (mặt đường)

  làm sạch rìa xờm

  lấy gờ

  sự hoàn thiện

  sự trang trí

  vi chỉnh

  xây dựng:

  sự hoàn thiện, trang trí

  ô tô:

  sự trang trí xe

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • trim

  a state of arrangement or appearance

  in good trim

  Synonyms: trimness

  attitude of an aircraft in flight when allowed to take its own orientation

  cutting down to the desired size or shape

  Synonyms: trimming, clipping

  decorate, as with ornaments

  trim the christmas tree

  trim a shop window

  balance in flight by regulating the control surfaces

  trim an airplane

  be in equilibrium during a flight

  The airplane trimmed

  decorate (food), as with parsley or other ornamental foods

  Synonyms: garnish, dress

  adjust (sails on a ship) so that the wind is optimally used

  Similar:

  trimming: a decoration or adornment on a garment

  the trimming on a hat

  the trim on a shirt

  Synonyms: passementerie

  pare: remove the edges from and cut down to the desired size

  pare one's fingernails

  trim the photograph

  trim lumber

  reduce: cut down on; make a reduction in

  reduce your daily fat intake

  The employer wants to cut back health benefits

  Synonyms: cut down, cut back, trim down, trim back, cut, bring down

  snip: cultivate, tend, and cut back the growth of

  dress the plants in the garden

  Synonyms: clip, crop, lop, dress, prune, cut back

  shave: cut closely

  trim my beard

  spare: thin and fit

  the spare figure of a marathon runner

  a body kept trim by exercise

  shipshape: of places; characterized by order and neatness; free from disorder

  even the barn was shipshape

  a trim little sailboat

  Synonyms: well-kept

  clean-cut: neat and smart in appearance

  a clean-cut and well-bred young man

  the trig corporal in his jaunty cap

  a trim beard

  Synonyms: trig

  tailored: severely simple in line or design

  a neat tailored suit

  tailored curtains