pare nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pare nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pare giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pare.

Từ điển Anh Việt

 • pare

  /peə/

  * ngoại động từ

  cắt, gọt, đẽo, xén; xén bớt chỗ nham nhở

  to pare a fruit: gọt vỏ quả

  ((thường) + away, down) (nghĩa bóng) giảm dần, bớt dần, làm nhỏ dần

  to pare away (off)

  cắt đi, xén đi, gọt đi, cạo đi

  to pare to the quick

  gọt (móng tay...) sắt quá đến tận chỗ thấy đau

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pare

  decrease gradually or bit by bit

  Synonyms: pare down

  remove the edges from and cut down to the desired size

  pare one's fingernails

  trim the photograph

  trim lumber

  Synonyms: trim

  Similar:

  whittle: cut small bits or pare shavings from

  whittle a piece of wood

  skin: strip the skin off

  pare apples

  Synonyms: peel