whittle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whittle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whittle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whittle.

Từ điển Anh Việt

 • whittle

  /'witl/

  * danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) dao bầu

  * ngoại động từ

  chuốt, gọt, vót; đẽo (bằng dao)

  to whittle at

  gọt

  to whittle away (down)

  gọt, đẽo

  bớt dần, cắt xén dần, xén bớt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • whittle

  English aeronautical engineer who invented the jet aircraft engine (1907-1996)

  Synonyms: Frank Whittle, Sir Frank Whittle

  cut small bits or pare shavings from

  whittle a piece of wood

  Synonyms: pare