skin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skin.

Từ điển Anh Việt

 • skin

  /skin/

  * danh từ

  da, bì

  outer skin: biểu bì

  vỏ

  orange skin: vỏ cam

  da thú

  bầu bằng da thú (để đựng nước, rượu...)

  vỏ tàu

  to be no skin off someone's back

  (từ lóng) không dính dáng đến ai, không động chạm đến ai, không ảnh hưởng gì đến ai

  to be only skin and bone

  gầy chỉ còn da bọc xương

  he cannot change his skin

  chết thì chết nết không chừa

  to escape by (with) the skin of one's teeth x tooth to fear for one's skin

  sợ mất mạng

  to get under someone's skin

  (thông tục) nắm được ai, làm cho ai phải chú ý

  làm cho ai bực tức, chọc tức ai

  to have a thick skin

  cứ trơ ra (khi bị phê bình, bị chửi...)

  to have a thin skin

  dễ bật lò xo (khi bị phê bình, bị chửi...)

  near is my shirt, but nearer is my skin x shirt to save one's skin

  chạy thoát

  I would not be in his skin

  tôi không muốn ở địa vị của nó

  * ngoại động từ

  lột da

  to skin a rabbit: lột da một con thỏ

  bóc vỏ, gọt vỏ

  (thông tục) lột quần áo (ai)

  (từ lóng) lừa đảo

  ((thường) + over) bọc lại

  * nội động từ

  lột da (rắn)

  đóng sẹo, lên da non (vết thương)

  (thông tục) cởi quần áo

  to skin alive

  lột sống (súc vật)

  (thông tục) mắng mỏ thậm tệ, trừng phạt nặng nề

  (thông tục) đánh gục, đánh bại hắn

  to keep one's eyes skinned

  (từ lóng) cẩn thận, cảnh giác

 • skin

  da, mặt ngoài, vỏ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • skin

  * kinh tế

  đậy bằng lớp vỏ

  lột da

  màng

  tách vỏ

  vỏ

  vỏ bọc giò

  vỏ bọc lạp xưởng

  vỏ tàu

  * kỹ thuật

  da

  lớp bọc

  lớp mặt (ngoài)

  lớp ngoài cùng

  lớp ngời

  lớp ốp

  lớp phủ

  lớp trát

  lớp vỏ, lớp phủ bề ngoài

  lột (da)

  màng bọc

  tấm bọc

  vỏ ngoài

  ô tô:

  lớp sơn ngoài (xe)

  xây dựng:

  vỏ

  giao thông & vận tải:

  vỏ máy bay

  vỏ tàu ngoài (đóng tàu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • skin

  a natural protective body covering and site of the sense of touch

  your skin is the largest organ of your body

  Synonyms: tegument, cutis

  an outer surface (usually thin)

  the skin of an airplane

  a person's skin regarded as their life

  he tried to save his skin

  a bag serving as a container for liquids; it is made from the hide of an animal

  bruise, cut, or injure the skin or the surface of

  The boy skinned his knee when he fell

  Synonyms: scrape

  strip the skin off

  pare apples

  Synonyms: peel, pare

  Similar:

  hide: body covering of a living animal

  Synonyms: pelt

  peel: the rind of a fruit or vegetable

  clamber: climb awkwardly, as if by scrambling

  Synonyms: scramble, shin, shinny, struggle, sputter

  bark: remove the bark of a tree