scramble nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scramble nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scramble giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scramble.

Từ điển Anh Việt

 • scramble

  /'skræmbl/

  * danh từ

  sự bò, sự toài, sự trườn (trên miếng đất mấp mô)

  cuộc thi mô tô, cuộc thử mô tô (trên bãi đất mấp mô)

  sự tranh cướp, sự tranh giành ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  the scramble for office: sự tranh giành chức vị

  * nội động từ

  bò, toài, trườn (trên đất mấp mô)

  tranh cướp, tranh giành ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  to scramble for a living: tranh giành để kiếm sống

  (hàng không) cất cánh

  * ngoại động từ

  tung ném (tiền để trẻ con tranh nhau)

  bác (trứng)

  đổi tần số (ở rađiô...) để không ai nghe trộm được

  (kỹ thuật) chất đống lộn bậy; trộn hỗn độn

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), ((thường) + up) thu nhặt linh tinh, thu thập không có phương pháp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scramble

  * kỹ thuật

  khuấy

  xáo trộn

  xáo trộn, làm rối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scramble

  an unceremonious and disorganized struggle

  Synonyms: scuffle

  to move hurriedly

  The friend scrambled after them

  bring into random order

  Synonyms: jumble, throw together

  make unintelligible

  scramble the message so that nobody can understand it

  Antonyms: unscramble

  Similar:

  scamper: rushing about hastily in an undignified way

  Synonyms: scurry

  clamber: climb awkwardly, as if by scrambling

  Synonyms: shin, shinny, skin, struggle, sputter

  beat: stir vigorously

  beat the egg whites

  beat the cream