scramble for nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scramble for nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scramble for giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scramble for.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scramble for

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tranh giành