scrambled television service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scrambled television service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scrambled television service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scrambled television service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scrambled television service

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dịch vụ truyền hình mã hóa