scrambled eggs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scrambled eggs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scrambled eggs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scrambled eggs.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scrambled eggs

    eggs beaten and cooked to a soft firm consistency while stirring

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).