sputter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sputter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sputter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sputter.

Từ điển Anh Việt

 • sputter

  /'spʌtə/ (splutter) /'spʌtə/

  * danh từ

  sự thổi phì phì, sự thổi phù phù

  sự nói lắp bắp

  * nội động từ

  nói lắp bắp

  to sputter at somebody: nói lắp bắp với ai

  xoàn xoạt, xèo xèo

  pen sputters on the paper: bút viết xoàn xoạt trên giấy

  * ngoại động từ

  thổi phì phì, thổi phù phù

  nói lắp bắp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sputter

  an utterance (of words) with spitting sounds (as in rage)

  Synonyms: splutter

  make an explosive sound

  sputtering engines

  cause to undergo a process in which atoms are removed

  The solar wind protons must sputter away the surface atoms of the dust

  utter with a spitting sound, as if in a rage

  Synonyms: splutter

  Similar:

  spatter: the noise of something spattering or sputtering explosively

  he heard a spatter of gunfire

  Synonyms: spattering, splatter, splattering, splutter, sputtering

  clamber: climb awkwardly, as if by scrambling

  Synonyms: scramble, shin, shinny, skin, struggle

  splutter: spit up in an explosive manner

  Synonyms: spit out