skinless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skinless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skinless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skinless.

Từ điển Anh Việt

 • skinless

  * tính từ

  không có da; không vỏ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • skinless

  * kinh tế

  không da

  không vỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • skinless

  having no skin

  Antonyms: skinned