skinned nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skinned nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skinned giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skinned.

Từ điển Anh Việt

  • skinned

    * tính từ

    (trong tính từ ghép) có nước da như thế nào đó

Từ điển Anh Anh - Wordnet