scrape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scrape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scrape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scrape.

Từ điển Anh Việt

 • scrape

  /skreip/

  * danh từ

  sự nạo, sự cạo

  tiếng nạo, tiếng cạo kèn kẹt, tiếng sột soạt

  tình trạng khó khăn, tình trạng lúng túng

  sự kéo lê chân ra đằng sau (trong khi cúi chào)

  * động từ

  nạo, cạo, gọt, gạt, vét; làm cho nhăn, đánh bóng

  to scrape a ship's bottom: cạo đáy tàu

  to scrape one's chin: cạo râu

  to scrape one's plate: vét hết thức ăn trong đĩa

  to scrape off paint: cạo sơn

  to scrape one's boots: gạt bùn ở đế giày ống

  làm kêu loẹt soẹt

  kéo lê

  to scrape one's feet: kéo lê giày (làm kêu loẹt soẹt để phản đối một diễn giả); kéo lê chân ra đằng sau (khi cúi chào)

  cọ, quét, quẹt vào

  branches scrape against the window: cành cây cọ vào cửa sổ

  the car scraped its paint against the wall: xe ô tô quẹt vào tường và bong sơn

  cóp nhặt, dành dụm

  to scrape away

  đánh chùi, cạo (vật gì)

  to scrape down

  to scrape away

  làm kêu loẹt soẹt (bằng cách lê giày xuống sàn) để diễn giả không nói được nữa

  to scrape off

  cạo nạo

  to scrape together (up)

  cóp nhặt, dành dụm

  to scrape acquaintance with somebody

  (xem) acquaitance

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scrape

  * kinh tế

  cạo

  nạo

  sự cạo

  sự nạo

  tàn vét bùn

  vét

  * kỹ thuật

  bào

  cào

  cạo rà

  cạo, cào, cọ nạo

  cạp (đất) cọ

  cọ nạo

  gọt

  gọt giũa

  nạo

  cơ khí & công trình:

  gạt đất (bằng dưỡng khi làm khuôn)

  môi trường:

  kì cọ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scrape

  a harsh noise made by scraping

  the scrape of violin bows distracted her

  Synonyms: scraping, scratch, scratching

  a deep bow with the foot drawn backwards (indicating excessive humility)

  all that bowing and scraping did not impress him

  Synonyms: scraping

  scratch repeatedly

  The cat scraped at the armchair

  Synonyms: grate

  make by scraping

  They scraped a letter into the stone

  bend the knees and bow in a servile manner

  Synonyms: kowtow, genuflect

  gather (money or other resources) together over time

  She had scraped together enough money for college

  they scratched a meager living

  Synonyms: scrape up, scratch, come up

  Similar:

  abrasion: an abraded area where the skin is torn or worn off

  Synonyms: scratch, excoriation

  scratch: an indication of damage

  Synonyms: scar, mark

  scratch: cut the surface of; wear away the surface of

  Synonyms: scratch up

  skin: bruise, cut, or injure the skin or the surface of

  The boy skinned his knee when he fell