scraper excavator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scraper excavator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scraper excavator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scraper excavator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scraper excavator

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy xúc cạp đất