scraper blade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scraper blade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scraper blade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scraper blade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scraper blade

    * kỹ thuật

    lưỡi cạp đất