scraper loader hoist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scraper loader hoist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scraper loader hoist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scraper loader hoist.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scraper loader hoist

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    máy nâng nạp liệu kiểu cào