scraper train nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scraper train nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scraper train giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scraper train.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scraper train

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đoàn máy cạp