scraper-ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scraper-ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scraper-ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scraper-ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scraper-ring

    * kỹ thuật

    vòng gợt dầu