scraper level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scraper level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scraper level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scraper level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scraper level

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường cạp

    tầm cào