scraper-bulldozer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scraper-bulldozer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scraper-bulldozer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scraper-bulldozer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scraper-bulldozer

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy cạp ủi