scraper-board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scraper-board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scraper-board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scraper-board.

Từ điển Anh Việt

  • scraper-board

    * danh từ

    cái bảng bôi màu đen có thể cạo trắng để thành bức tranh

    bức tranh (được tạo bằng lối trên)