scraper-type agitator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scraper-type agitator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scraper-type agitator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scraper-type agitator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scraper-type agitator

    * kinh tế

    máy khuấy trộn cào