scraper-type classifier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scraper-type classifier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scraper-type classifier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scraper-type classifier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scraper-type classifier

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy phân loại kiểu cạp