scraper pusher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scraper pusher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scraper pusher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scraper pusher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scraper pusher

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đầu đẩy của máy cạp