scraper chain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scraper chain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scraper chain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scraper chain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scraper chain

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    xích của máy nạo