scraper discharger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scraper discharger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scraper discharger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scraper discharger.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scraper discharger

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy đỡ tải kiểu kẹp