scraper knife nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scraper knife nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scraper knife giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scraper knife.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scraper knife

    * kỹ thuật

    cái cào