scraper tool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scraper tool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scraper tool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scraper tool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scraper tool

    * kỹ thuật

    dụng cụ nạo

    hóa học & vật liệu:

    đồ nạo