scrape-good nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scrape-good nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scrape-good giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scrape-good.

Từ điển Anh Việt

  • scrape-good

    * danh từ

    người biển lận, người tham lam

    * tính từ

    biển lận; tham lam