scrape-down nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scrape-down nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scrape-down giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scrape-down.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scrape-down

    * kinh tế

    sự làm sạch mặt lá thuốc