scraped surface chiller (cooler) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scraped surface chiller (cooler) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scraped surface chiller (cooler) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scraped surface chiller (cooler).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scraped surface chiller (cooler)

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    máy làm lạnh kiểu nạo bề mặt