bark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bark.

Từ điển Anh Việt

 • bark

  /bɑ:k/

  * danh từ

  tiếng sủa

  tiếng quát tháo

  tiếng súng nổ

  (từ lóng) tiếng ho

  his bark is worse than his bite

  hắn chỉ quát tháo thế thôi, thực ra tâm địa không có gì

  * động từ

  sủa

  to bark at the moon: sủa trăng

  quát tháo

  (từ lóng) ho

  to bark up the wrong tree

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhầm, nhầm lẫn; theo con đường lầm; tố cáo sai

  * danh từ

  vỏ cây

  vỏ (cây để) thuộc da

  (từ lóng) da

  (từ cổ,nghĩa cổ) vỏ canh ki na ((cũng) Peruvian bark, Jesuits' bark); quinin

  to come (go) between the bark and the tree

  dính vào câu chuyện gia đình nhà người ta, can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng người ta

  a man with the bark on

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người thô lỗ, vụng về

  to take the bark off something

  làm giảm giá trị của cái gì; làm giảm vẻ đẹp của cái gì

  * ngoại động từ

  lột vỏ, bóc vỏ (cây)

  (âm nhạc) làm sầy da, làm tuột da

  thuộc (da) bằng vỏ cây

  phủ một lớp vỏ cứng

  * danh từ

  thuyền ba buồm

  (thơ ca) thuyền

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bark

  * kỹ thuật

  bóc vỏ

  vỏ

  xây dựng:

  bìa bắp (gỗ xẻ)

  sủa

  thuyền ba buồm

  vỏ (cây)

  vỏ cây

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bark

  tough protective covering of the woody stems and roots of trees and other woody plants

  a noise resembling the bark of a dog

  a sailing ship with 3 (or more) masts

  Synonyms: barque

  the sound made by a dog

  speak in an unfriendly tone

  She barked into the dictaphone

  cover with bark

  remove the bark of a tree

  Synonyms: skin

  make barking sounds

  The dogs barked at the stranger

  tan (a skin) with bark tannins