barked timber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

barked timber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm barked timber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của barked timber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • barked timber

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gỗ bóc vỏ

    gỗ đã bóc vỏ