skin-game nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skin-game nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skin-game giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skin-game.

Từ điển Anh Việt

  • skin-game

    /'skingeim/

    * danh từ

    (từ lóng) sự lừa đảo