skin coat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skin coat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skin coat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skin coat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • skin coat

    * kỹ thuật

    lớp ngoài

    lớp trang trí