skinhead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skinhead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skinhead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skinhead.

Từ điển Anh Việt

  • skinhead

    * danh từ

    gã đầu trọc (người trẻ tuổi ưa có tóc cắt rất ngắn, nhất là loại người ưa bạo lực)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • skinhead

    a young person who belongs to a British or American group that shave their heads and gather at rock concerts or engage in white supremacist demonstrations