skinniness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skinniness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skinniness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skinniness.

Từ điển Anh Việt

 • skinniness

  /'skininis/

  * danh từ

  sự gầy giơ xương, sự gầy nhom

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • skinniness

  the bodily property of lacking flesh

  Synonyms: scrawniness