skin pack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skin pack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skin pack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skin pack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • skin pack

    * kỹ thuật

    bao gói màng mỏng

    gói có lớp bọc

    kiện có lớp bọc