skinnerian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skinnerian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skinnerian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skinnerian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • skinnerian

    a follower of the theories or methods of B. F. Skinner

    of or relating to B. F. Skinner or his behaviorist psychology

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).