pare down nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pare down nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pare down giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pare down.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pare down

    Similar:

    pare: decrease gradually or bit by bit

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).