clip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clip.

Từ điển Anh Việt

 • clip

  /klip/

  * danh từ

  cái ghim, cái cặp, cái kẹp

  paper clip: cái kẹp giấy

  (quân sự) cái nạp đạn

  * ngoại động từ

  sự xén, sự cắt, sự hớt (lông cừu)

  mớ lông (cừu...) xén ra

  cú đánh mạnh, cú quật mạnh

  (số nhiều) kéo xén; tông-đơ; cái bấm móng tay

  * ngoại động từ

  cắt, cắt rời ra, xén, hớt (lông cừu, ngựa)

  to clip sheep: xén lông cừu

  rút ngắn, cô lại

  to clip a speech: rút ngắn bài nói

  bấm, xé đầu (vé, phiếu... để loại đi)

  nuốt, bỏ bớt, đọc không rõ

  to clip one's words: đọc nhanh nuốt chữ đi

  (từ lóng) đấm mạnh, đánh, nện

  * danh từ

  sự đi nhanh

  at a fast clip: đi rất nhanh

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đứa bé láo xược, ranh con hỗn xược

  * nội động từ

  đi nhanh; chạy

 • clip

  (Tech) cái kẹp; đầu nối; kẹp (đ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clip

  * kinh tế

  cái cặp

  cái ghim

  cái kẹp

  đoạn phim xen kẽ

  * kỹ thuật

  cái kẹp

  cốt đai

  cốt thép đai

  đoạn

  gá kẹp

  ghim

  kẹp

  kẹp nối

  móc

  siết

  sự cắt

  sự kẹp

  sự móc

  sự xén

  sửa mép

  vòng kẹp

  vòng kẹp ống

  vòng siết

  xén

  xây dựng:

  cái kẹp dây cáp

  toán & tin:

  cặp lại

  kẹp lại

  phép tách

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • clip

  any of various small fasteners used to hold loose articles together

  an article of jewelry that can be clipped onto a hat or dress

  the act of clipping or snipping

  Synonyms: clipping, snip

  a sharp slanting blow

  he gave me a clip on the ear

  attach with a clip

  clip the papers together

  Antonyms: unclip

  terminate or abbreviate before its intended or proper end or its full extent

  My speech was cut short

  Personal freedom is curtailed in many countries

  Synonyms: curtail, cut short

  Similar:

  cartridge holder: a metal frame or container holding cartridges; can be inserted into an automatic gun

  Synonyms: cartridge clip, magazine

  time: an instance or single occasion for some event

  this time he succeeded

  he called four times

  he could do ten at a clip

  nip: sever or remove by pinching or snipping

  nip off the flowers

  Synonyms: nip off, snip, snip off

  trot: run at a moderately swift pace

  Synonyms: jog

  snip: cultivate, tend, and cut back the growth of

  dress the plants in the garden

  Synonyms: crop, trim, lop, dress, prune, cut back