curtail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curtail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curtail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curtail.

Từ điển Anh Việt

 • curtail

  /kə:'teil/

  * ngoại động từ

  cắt, cắt bớt, rút ngắn

  to curtail expenses: cắt bớt các khoản chi tiêu

  to curtail a speech: rút ngắn bài nói

  lấy đi, tước, cướp đi

  to curtail someone of his privileges: tước đặc quyền của ai

 • curtail

  rút ngắn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • curtail

  * kỹ thuật

  rút ngắn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • curtail

  Similar:

  restrict: place restrictions on

  curtail drinking in school

  Synonyms: curb, cut back

  clip: terminate or abbreviate before its intended or proper end or its full extent

  My speech was cut short

  Personal freedom is curtailed in many countries

  Synonyms: cut short