dress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dress.

Từ điển Anh Việt

 • dress

  /dres/

  * danh từ

  quần áo

  in full dress: ăn mặc lễ phục

  in evening dress: mặc quần áo dự dạ hội (đàn bà); mặc lễ phục (đàn ông)

  a (the) dress: áo dài phụ nữ

  vỏ ngoài, cái bọc ngoài, vẻ ngoài

  * ngoại động từ

  mặc (quần áo...), ăn mặc

  to be dressed in black: mặc đồ đen

  to be well dressed: ăn mặc sang trọng

  băng bó, đắp thuốc (người bị thương, vết thương)

  (quân sự) sửa lại hàng ngũ cho thẳng hàng, treo cờ xí (tàu thuỷ); bày biện (mặt hàng)

  sắm quần áo (cho một vở kịch)

  đẽo gọt (gỗ, đá), mài giũa (đồ thép...), mài nhẵn (mặt đá...)

  hồ (vải); thuộc (da)

  chải, vấn (tóc, đầu); chải (lông ngựa)

  sửa (vườn) tỉa, xén (cây)

  sửa soạn, nêm đồ gia vị, nấu (thức ăn)

  xới, làm (đất); bón phân (ruộng)

  * nội động từ

  mặc quần áo, ăn mặc

  to dress well: ăn mặc sang trọng

  mặc lễ phục (dự dạ hội...)

  to dress for dinner: mặc lễ phục để ăn cơm tối

  (quân sự) xếp thẳng hàng

  right dress!: bên phải thẳng hàng!

  dress up!: tiến lên thẳng hàng!

  dress back!: lùi thẳng hàng!

  to dress down

  (thông tục) chỉnh, mắng mỏ; đánh đập

  đẽo, gọt, mài giũa

  to dress out

  diện ngất, "lên khung"

  to dress up

  diện bảnh; ăn mặc chải chuốt tề chỉnh

  mặc quần áo hội nhảy giả trang

  to be dressed up to the nines (to the knocker)

  "lên khung" , diện ngất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dress

  a one-piece garment for a woman; has skirt and bodice

  Synonyms: frock

  put on clothes

  we had to dress quickly

  dress the patient

  Can the child dress by herself?

  Synonyms: get dressed

  Antonyms: undress

  provide with clothes or put clothes on

  Parents must feed and dress their child

  Synonyms: clothe, enclothe, garb, raiment, tog, garment, habilitate, fit out, apparel

  Antonyms: undress

  put a finish on

  dress the surface smooth

  dress in a certain manner

  She dresses in the latest Paris fashion

  he dressed up in a suit and tie

  Synonyms: dress up

  kill and prepare for market or consumption

  dress a turkey

  Synonyms: dress out

  arrange in ranks

  dress troops

  Synonyms: line up

  provide with decoration

  dress the windows

  Synonyms: decorate

  put a dressing on

  dress the salads

  cut down rough-hewn (lumber) to standard thickness and width

  convert into leather

  dress the tanned skins

  apply a bandage or medication to

  dress the victim's wounds

  give a neat appearance to

  groom the dogs

  dress the horses

  Synonyms: groom, curry

  arrange attractively

  dress my hair for the wedding

  Synonyms: arrange, set, do, coif, coiffe, coiffure

  (of an occasion) requiring formal clothes

  a dress dinner

  a full-dress ceremony

  Synonyms: full-dress

  Similar:

  attire: clothing of a distinctive style or for a particular occasion

  formal attire

  battle dress

  Synonyms: garb

  apparel: clothing in general

  she was refined in her choice of apparel

  he always bought his clothes at the same store

  fastidious about his dress

  Synonyms: wearing apparel, clothes

  preen: dress or groom with elaborate care

  She likes to dress when going to the opera

  Synonyms: primp, plume

  trim: decorate (food), as with parsley or other ornamental foods

  Synonyms: garnish

  snip: cultivate, tend, and cut back the growth of

  dress the plants in the garden

  Synonyms: clip, crop, trim, lop, prune, cut back

  full-dress: suitable for formal occasions

  formal wear

  a full-dress uniform

  dress shoes