clothe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clothe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clothe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clothe.

Từ điển Anh Việt

 • clothe

  /klouð/

  * ngoại động từ, clothed, (từ cổ,nghĩa cổ) clad

  mặc quần áo cho

  to clothe a child: mặc quần áo cho em bé

  phủ, che phủ

  the trees were clothed in silver frost: cây cối bị phủ sương giá bạc trắng

 • clothe

  phủ, mặc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clothe

  * kỹ thuật

  mặc

  phủ

  xây dựng:

  mặc phủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet